Projekt


ACCESS je skupni projekt 13 organizacij iz petih dr�av, financiran pa je s strani Evropske skupnosti. Namen projekta je, pove�ati konkuren�nost malih in srednjih podjetij (MSP) s sede�em v regijah na meji z novimi �lanicami EU, ki delujejo v panogah, na katere je imela �iritev EU neugoden vpliv. Projekt je trajal od maja 2004 do aprila 2006.

Ciljna skupina so MSP-ja, mikro in dru�inska podjetja, ki delujejo v gradbenih in ekolo�kih panogah v Mecklenburgu-Vorpommernu in Brandenburgu (Nem�ija) ter gradbeni in lesni industriji v Furlaniji Julijski krajini (Italija).

Ta ciljna skupina je bila izbrana, ker imajo ravno MSP-ja najve� te�av pri zagotavljanju kadra in finan�nih sredstev za raziskave tr�i��a, ocenjevanje in kori��enje nastajajo�ih potencialnih prilo�nosti ter tudi pripravo in izpeljavo projektov sodelovanja s podjetji iz drugih dr�av �lanic.

Osrednja dejavnost projekta je omogo�ati sre�anja za spoznavanje med MSP-ji in ponudniki podpornih storitev, ki jim lahko pomagajo pri pripravi novih strategij in samemu vstopu na novo skupno tr�i��e. S temi sre�anji se �eli MSP-jem podati konkuren�no prednost pri oblikovanju lastne prihodnosti v raz�irjenem evropskem tr�i��u, ki jim bo lahko omogo�ila ustvarjanje dobi�ka v novem okolju.

Projektne aktivnosti nudijo ciljni skupini dogodke v obliki seminarjev in delavnic za vsako specifi�no podro�je posebej. Na�rtovani so tako, da omogo�ajo la�je spoznavanje med posredniki storitev in potencialnimi poslovnimi partnerji v regiji in �ezmejnem obmo�ju nove �lanice.

Pri�akovani rezultati so bolj�e poznavanje in ve�je kori��enje razpolo�ljivih podpornih storitev in organizacij, ki jih nudijo ter �tevil�nej�e �ezmejno in med-regionalno sodelovanje.

Primarna ciljna skupina so MSP-ja v gradbenih in ekolo�kih panogah in lesni industriji ,ki nudijo svoje storitve v spodnjih panogah:

.  gradbeni�tvo , vklju�no z kovinskimi konstrukcijami;

.  stavbno pohi�tvo;

.  ogrevanje, prezra�evanje, hlajenje, sanitarne tehnologije;

.  restavriranje in za��ita spomenikov in zgodovinskih stavb;

.  izdelava pohi�tva;

.  itd.

 

  
This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this document are the sole responsibility of ZDH and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union.