Ciljna MSP-ja v sklopu projekta ACCESS so mala, mikro in dru�inska podjetja, ki delujejo v slede�ih panogah:

  • gradbenih in ekolo�kih panogah v Mecklenburgu-Vorpommernu in Brandenburgu (Nem�ija) ter
  • gradbeni in lesni industriji v Furlaniji Julijski krajini (Italija).

Vsa podjetja, ki so vklju�ena v projekt ACCESS in koristijo prilo�nost, bodo vpisana v brezpla�no

ki omogo�a hiter pregled profila vnesenih podjetij, ki vsebuje slede�e informacije:

  • naziv podjetja,
  • identifikacijsko �tevilko podjetja,
  • naziv ustreznega partnerje,
  • nacionalnost podjetja,
  • podro�je dejavnosti,
  • vrsta dejavnosti,
  • organizacijska oblika podjetja.

Za dodatne informacije o dolo�enem podjetju kontaktirajte ustreznega partnerja.
 
This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this document are the sole responsibility of ZDH and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union.