Projekt ACCESS predvideva organizacijo dveh vrst dogodkov:

  • Delavnice za MSP-ja, katerih namen je seznaniti podjetnike z vstopom novih dr�av in kak�en vpliv ima to �iritev na njihovo panogo.
  • Dogodke sodelovanja, ki vklju�ujejo oglede sejmov, katerih namen je spodbuditi sodelovanje MSP-ij med starimi in novimi �lanicami EU.

Za la�ji pregled in iskanje dogodkov, ki Vas bolj zanimajo, je bila pripravljena preprosta tabela, ki Vam omogo�a iskanje dogodkov po naslednjih kriterijih:

  • Vrsta dogodka
  • Datum
  • Kraj
  • Organizator

Za dodatne informacije o dolo�enem dogodku, kliknite na ime organizatorja.

 
This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this document are the sole responsibility of ZDH and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union.