MiSP do których adresowany jest projekt Access to ma�e, mikro firmy i firmy jednoosobowe , które dzia�aj� w danych sektorach i regionach:

  • budownictwo, technologie ochrony �rodowiska w regionach Meklemburgia-Pomorze Przednie i Brandenburgia w Niemczech ,
  • oraz budownictwo i przemys� drzewny w regionie Friuli-Wenecja Julijska we W�oszech .

Wszystkie firmy uczestnicz�ce w projekcie Access, i korzystaj�ce z jego programu, b�d� w��czone dodost�pnej online, która pozwala �atwo odnale�� profile firm wed�ug okre�lonych kryteriów, oraz dostarcza nast�puj�cych informacji:

  • nazwa firmy,
  • kod identyfikacyjny firmy,
  • nazwa odpowiedzialnej organizacji - partnera projektu,
  • pa�stwo pochodzenia firmy,
  • sektor,
  • rodzaj dzia�alno�ci,
  • rodzaj firmy.

Dodatkowe informacje dotycz�ce poszczególnych firm mo�na uzyska� kontaktuj�c si� z dan� odpowiedzialn� organizacj� - partnerem projektu.
 
This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this document are the sole responsibility of ZDH and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union.