Projekt ACCESS ma za zadanie promowa� organizacj� dwóch typów spotka�:

  • Seminaria wprowadzaj�ce dla MiSP , których g�ównym zadaniem jest dostarczenie firmom informacji na temat nowych pa�stw cz�onkowskich i sytuacji w okre�lonych sektorach, gdzie odczuwalne s� negatywne efekty poszerzenia;
  • Spotkania kooperacyjne , w��czaj�c targi, spotkania przedsi�biorców maj�ce na celu promocj� wspó�pracy przedsi�biorców z nowych pa�stw cz�onkowskich i Pi�tnastki.

Aby umo�liwi� wybranie interesuj�cych Pa�stwa wydarze� realizowanych w ramach projektu, stworzono �atw� w u�yciu tabel�, która umo�liwia szukanie wed�ug danych kryteriów:

  • Rodzaj wydarzenia
  • Data
  • Miejsce
  • Organizator

Dodatkowe informacje dotycz�ce danych wydarze� i spotka�, mo�na uzyska� klikaj�c na nazw� organizatora.

  
This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this document are the sole responsibility of ZDH and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union.