A Projekt


Az ACCESS az egy 5 orsz�g 13 szervezet�nek a k�z�s projektje, amelynek t�rsfinansz�roz�s�t az Eur�pai K�z�ss�g v�gzi. A projekt c�lja, hogy er�s�tse a KKV-k versenyk�pess�g�t a r�gi EU tagorsz�gok bizonyos hat�rmenti r�gi�iban, amelyekben KKV-k szektori hovatartoz�sa olyan, amelyekre k�l�n�s hat�ssal volt az EU b�v�t�s. A projekt 2004 m�jus�ban kezd�d�tt �s 2006 �prilis�ig tartott.

A megc�lzott KKV-k kicsik, f�leg mikro- �s egy�ni v�llalkoz�sok, amelyek a k�vetkez� szektorban m�k�dnek: N�metorsz�g Mecklenburg-Vorprommen �s Brandenburg tartom�nyokban az �p�t�- �s k�rnyezetv�delmi ipar�gak, valamint Olaszorsz�gban a Friuli-Venezia Giulia tartom�nyban �p�t�- �s faipari �gazatokb�l val�ak.

Ezen KKV-k p�nz�gyi �s hum�ner�forr�suk korl�tai miatt nem rendelkeznek piackutat�si kapacit�ssal �s szakos�tott jogi �s kereskedelmi szakemberekkel, amelyek sz�ks�gesek lenn�nek ahhoz, hogy kihaszn�lj�k a b�v�t�s adta lehet�s�geket, hogy kereskedelmi meg�llapod�sokat k�sz�tsenek el az EU �j tagorsz�gainak c�geivel.

Ahhoz hogy ezeket a kism�ret� v�llalkoz�sokat versenyk�pess�ggel ruh�zzuk fel, hogy alak�tani tudj�k a j�v�j�ket �s profit�lni tudjanak az EU b�v�t�s�b�l ered� piaci lehet�s�gekb�l, a projekt arra koncentr�l, hogy hozza �ssze ezen v�llalkoz�sokat azon t�mogat�st biztos�t� szervezetekkel, amelyek seg�thetik �ket abban, hogy �j strat�gi�kat dolgozzanak ki �s bejussanak az �j tag�llamok piacaira.

A projekt tev�kenys�gei a megc�lzott csoport r�sz�re testreszabott, szektorspecifikus rendezv�nyeket aj�nl szemin�riumok �s v�ndor szekci�k form�j�ban.

Ezek �gy vannak megtervezve, hogy a c�lcsoport kapcsolatot �p�thessen ki a t�mogat�si szolg�ltat�st biztos�t�kkal �s a potenci�lis �zleti partnerekkel �gy a kiv�lasztott r�gi�b�l, valamint az �j tag�llam szomsz�dos r�gi�j�ban l�v� partnerekkel.

A v�rhat� eredm�nyek k�z�l megeml�tend�k a t�mogat�si szolg�ltat�st biztos�t�k megismer�se �s szolg�ltat�sainak ig�nybev�tele, a megfelel� kateg�ri�j� c�gek sz�m�ra, valamint az interregion�lis �s a hat�ron �tny�l� egy�ttm�k�d�s elind�t�s�nak el�seg�t�se.

A KKV-k k�z�l az els�dlegesen megc�lzott csoport az �p�t�ipar, a k�rnyezetv�delmi technol�gi�k �s a faipari szektorb�l sz�rmaznak.

A megc�lzott KKV-k az al�bbi ter�letekr�l biztos�tj�k a term�keket �s a szolg�ltat�sokat:

  • �p�t�ipari keresked�s �s technol�gi�k bele�rtve az ac�lszerkezeteket is.

  • �p�t� elemek �s szerkezetek (ablakok, ajt�k, el�re gy�rtott elemek)

  • f �t�s, szell�ztet�s, h�t�s, szaniter technol�gia.

  • m�r�si, szab�lyoz�si �s folyamattechnol�gi�k az �p�letek r�sz�re.

  • restaur�l�s, m�eml�kek �s t�rt�nelmi �p�ltek v�delme.

  • b�torok

  • egy�b

 

  
This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this document are the sole responsibility of ZDH and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union.